Nove knjige Novosti

Evliya Çelebi in the Borderlands: New Insights and Novel Approaches to the Seyahatname (Western Balkans and Iran Sections)

Vjeran Kursar, Nenad Moačanin, Kornelija Jurin Starčević, eds.

Fokus ove knjige je na izdanju autografa Seyahatname, „Putopisa“ „svjetskog putnika i blagodatnog suputnika čovječanstva“, Evliyje Çelebija. Važne, ponekad velike razlike uočavaju se kao rezultat usporedne analize dijelova koji se odnose na zapadni Balkan i Iran i Azerbejdžan s prethodno dostupnim verzijama Seyahatname. Dakle, jedan od glavnih ciljeva ovog zajedničkog napora bio je daljnje rasvjetljavanje ove vrste odstupanja, usredotočenih bilo na ta određena područja Osmanskog Carstva, bilo na općenitija obilježja Evlijina narativa.

Knjiga je usredotočena na dva pogranična područja Osmanskog Carstva, Zapadni Balkan, tj. Bosnu i Hrvatsku (sa Srbijom), koja graniče s teritorijima Republike Venecije i Habsburške Monarhije na zapadu, te Iranom i Azerbejdžanom, pod vlašću Safavida, na istoku. Takva koncepcija pruža priliku za usporedbu između istočne i zapadne granice Osmanskog carstva, posebno tema koje se odnose na ekonomsku i socijalnu povijest, urbanizaciju, etničke i konfesionalne odnose itd.

Urednici: Vjeran Kursar, Nenad Moačanin, Kornelija Jurin Starčević

Suradnici:

Mohammadreza Abbasi Naderpoor (Sveučilište Bu-Ali Sina, Hamadan)

Marta Andrić (Sveučilište u Zagrebu)

Jean-Louis Bacqué-Grammont (CNRS, Pariz)

Robert Dankoff (University of Chicago)

Aleksandar Fotić (Univerzitet u Beogradu)

Slobodan Ilić (Near East University, Nicosia)

Hakan T. Karateke (University of Chicago)

Cijena: 375,00 kn