Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Istražujući društvene odnose i strukture u kasnom socijalizmu autori poglavlja u ovome zborniku pozornost su usmjerili na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama i kućnim savjetima, poduzeća između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, ulogu žene i ženskog aktivizma, položaj i utjecaj partizanskih boraca i njihove udruge te na zaštitu samoupravnih prava i društvenog vlasništva. Pored novih znanja o svakoj pojedinoj temi, autori daju doprinos poznavanju sustava koji su činile društveno-političke i samoupravne zajednice, skupštine općina, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, društvene i društveno-političke organizacije te njihovi mjesni i općinski komiteti, konferencije i odbori, kao i mjesne zajednice te razni aktivi, savjeti i komisije. Primjeri dolaze iz ondašnjih općina Pula, Rovinj, Labin, Karlovac, Dufa Resa, Sisak, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Šibenik, zagrebačkih općina i drugih sredina. Zbornik je jedan od rezultata istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam) koji je od2018. do 2023. financirala Hrvatska zaklada za znanost. Suradnici su u znanstvenim časopisima objavili više od petnaest radova te monografiju Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji (2023.) čiji je autor Igor Duda.

Autori radova u zborniku su Chiara Bonifiglioli, Anita Buhin, Igor Duda, Tina Filipović, Magdalena Najbar Agičić, Saša Vejzagić.

Urednik zbornika je Igor Duda, povjesničar, redoviti profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te istraživač u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS). Vanjski je suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Research Fellow na Leibnizovu Institutu za istraživanje istočne i jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu. Bavi se temama iz suvremene društvene povijesti i povijesti svakodnevice. Bio je voditelj istraživačkog projekta Mikrosocijalizam.